بهبود کسب و کار

تسهیل فرایندهای کسب و کار اولویت منطقه آزاد ارس است

تسهیل فرایندهای کسب و کار اولویت منطقه آزاد ارس است

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس تسهیل فرآیندهای قانونی مجوزهای کسب و کار را از اولویت‌های این منطقه عنوان کرد.