بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی ایران کووید 19

بعد از کووید ۱۹ باید بیمارستان های تاب آور داشته باشیم

بعد از کووید ۱۹ باید بیمارستان های تاب آور داشته باشیم

مشاور منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت در دفتر مدیترانه شرقی، بر این باور است که بعد از بحران کووید ۱۹ باید نگاهی جدید به حوزه بیمارستانی داشته باشیم.