تضعیف جایگاه مدیران

در حاشیه پرده‌برداری اخیر آقای استاندار!
یادداشت/

در حاشیه پرده‌برداری اخیر آقای استاندار!

قطع یقین جناب استاندار نیک می‌داند درصدی از مدیران تحت امرش لیاقت حضور در پست و مقامی که اشغالش کرده‌اند را ندارند، که در این صورت انتظار می‌رود شخص جناب ایشان، استان را از وجود چنین افرادی نجات دهد.