تفاهم‌نامه

دانشگاه مراغه با دانشگاه مکزیک تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد

دانشگاه مراغه با دانشگاه مکزیک تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد

دانشگاه‌ مراغه با دانشگاه «دی کوئراتارو» شهر سانتیگو مکزیک تفاهم‌نامه آموزشی و پژوهشی امضا کرد.