جهاد کشاورزی شهرستان هشترود

توسعه کشت گیاه زعفران در شهرستان هشترود
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خبر داد

توسعه کشت گیاه زعفران در شهرستان هشترود

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان هشترود از کاشت شش هکتار زعفران در این شهرستان خبر داد.