حسگر زیستی قند خون

اولین حسگر زیستی تست قند خون حین ورزش ساخته شد

اولین حسگر زیستی تست قند خون حین ورزش ساخته شد

این دستگاه، یک حسگر زیستی سفید رنگ به اندازه یک سکه است که به پشت بازو متصل می‌شود.