داروسازی هاله حامدی فر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران بانک مرکزی ایران رفع تعهد ارزی

داروسازان بزرگ در فهرست سیاه بانک مرکزی

داروسازان بزرگ در فهرست سیاه بانک مرکزی

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: داروسازان بزرگ در فهرست سیاه بانک مرکزی قرار گرفته‌اند و اعتبار شرکت‌ها در بازارهای صادراتی خدشه‌دار شده است.