دانشگاه مکزیک

دانشگاه مراغه با دانشگاه مکزیک تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد

دانشگاه مراغه با دانشگاه مکزیک تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد

دانشگاه‌ مراغه با دانشگاه «دی کوئراتارو» شهر سانتیگو مکزیک تفاهم‌نامه آموزشی و پژوهشی امضا کرد.