دستفروشان تبریز

رونمایی از سامانه هوشمند ساماندهی دستفروشان تبریز

رونمایی از سامانه هوشمند ساماندهی دستفروشان تبریز

در آستانه سال جدید و فعالیت تعداد زیادی از دستفروشان تبریز، از سامانه هوشمند ساماندهی دستفروشان "بازار" رونمایی شد.