دونده

۵دونده نابیناو کم بینای آذربایجان شرقی در اردوی تیم ملی

۵دونده نابیناو کم بینای آذربایجان شرقی در اردوی تیم ملی

5 دونده از آذربایجان شرقی در آخرین مرحله انتخابی تیم ملی نوجوانان و جوانان نابینایان و کم بینایان ایران حضور می یابند.