رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آذربایجان

دو سوی ارس در تکاپوی اقتصاد
"تبریزمن" وضعیت تراز تجاری و مناسبت اقتصادی ایران و آذربایجان را بررسی می کند؛

دو سوی ارس در تکاپوی اقتصاد

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آذربایجان می گوید تنها مرزی که از روز اول شیوع کرونا و انسداد مرزها فعالیت تجارت خارجی را انجام می‌داد مرزها و گمرکات ایران و آذربایجان بود!