روز استاندارد

خواسته ۱۴ ساله در احداث تنها راه ارتباطی اراضی یالِ ایلخچی / نفرین کشاورزان ایلخچی برای پُل غیراستاندارد!
"تبریزمن" در روز استاندارد از شاهکار غیراستاندارد در احداث یک پُل گزارش می دهد؛

خواسته ۱۴ ساله در احداث تنها راه ارتباطی اراضی یالِ ایلخچی / نفرین کشاورزان ایلخچی برای پُل غیراستاندارد!

متاسفانه در جامعه روال شده تا زمانی که در یک مناطق حادثه خیز بر اثر سهل انگاری و بی تدبیری مسئولان، چندین نفر جان خود را از دست نداده و خانواده هایی را داغدار نشوند به فکر حل آن اقدامی به عمل نمی آید!