زخم کاری

تصویری بی‌نقص از خون و طمع
زخم کاری؛

تصویری بی‌نقص از خون و طمع

زخم کاری تشابهات و تضادهای بسیاری با این دو رمان داشت اما این سریال چه شد که محبوب از کار در آمد؟