زمین‌خواران

خلع ید زمین‌خواران از اراضی ارم
پیرو گزارشات رسانه‌ای صورت گرفت؛

خلع ید زمین‌خواران از اراضی ارم

بدنبال گزارشات رسانه‌ای از قلع و قمع ۵۰۰ اصله درخت برای تصاحب ۵ هکتار از اراضی ملی شهرک ارم، دستگاه قضایی موضوع را بررسی و حکم به خلع ید زمین‌خواران داد.