سازمان منطقه آزاد ارس

راهکارهای رفع و تسهیل موانع تولید واحدهای تولیدی ارس بررسی شد

راهکارهای رفع و تسهیل موانع تولید واحدهای تولیدی ارس بررسی شد

در نشست مدیر گمرک سازمان منطقه آزاد ارس با معاونین گمرک جلفا موانع واحدهای تولیدی و راهکارهای رفع و تسهیل این موانع بررسی شد.