ستاد ملی مقابله با کرونا علیرضا زالی قرارگاه جهادی امام رضا(ع) ویروس کرونا گروههای جهادی

سامانه «پاکاریم» برای ساماندهی نیروهای جهادی راه اندازی شد

سامانه «پاکاریم» برای ساماندهی نیروهای جهادی راه اندازی شد

سامانه «پاکاریم» به منظور جذب داوطلبان از سراسر کشور و ساماندهی افراد برای فعالیتهای جهادی و داوطلبانه در مبارزه با کرونا با حضور رئیس ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران راه اندازی شد.