سرمایه گذاران

لزوم حمایت عملی از سرمایه گذاران در تبریز

لزوم حمایت عملی از سرمایه گذاران در تبریز

رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان‌شرقی بر لزوم حمایت عملی از سرمایه گذاران توسط تمام ارگان‌‌ها در تبریز تاکید کرد.