سزارین قاسم جان بابایی زایمان

رصد سزارین های تقویمی/هشدار به بیمارستان ها و پزشکان

رصد سزارین های تقویمی/هشدار به بیمارستان ها و پزشکان

معاون درمان وزارت بهداشت، نسبت به انجام زایمان های تقویمی در بیمارستان ها هشدار داد.