سعدی شیراز

صنایع آسان فهم در آثار شیخ اجل/ ارادت قلبی سعدی به زاهد تبریزی
سعدی به روایت دکتر ابراهیم اقبالی؛

صنایع آسان فهم در آثار شیخ اجل/ ارادت قلبی سعدی به زاهد تبریزی

استاد ادبیات فارسی دانشگاه تبریز به دلایل ماندگاری آثار سعدی پرداخته است.