سعید نمکی واکسن کرونا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

پیش خرید ۲۰ میلیون دوز واکسن کرونا از شرکت هندی

پیش خرید ۲۰ میلیون دوز واکسن کرونا از شرکت هندی

وزیر بهداشت، از پیش خرید ۲۰ میلیون دوز واکسن کرونا از یک شرکت هندی خبر داد.