سفال گری

سفال، روح هنرمندانه دمیده بر خاک و گل
قربان حاضر، سفالگر اردبیلی:

سفال، روح هنرمندانه دمیده بر خاک و گل

سفالگری از جمله صنایع‌دستی مهم به شمار می‌رود که با دمیدن روحی تازه بر خاک و گل، اجسام و تولیدات در خور تحسین و زیبا به دست هنرمند سفالگر اردبیلی تولید می‌شود.