سقط جنین طرح غربالگری فرزند آوری کاهش جمعیت زنان مادر زایمان

احتمال سقط یا آسیب به جنین در پروسه انجام غربالگری

احتمال سقط یا آسیب به جنین در پروسه انجام غربالگری

یک متخصص طب ایرانی گفت: برای انجام غربالگری در پروسه آمنیوسنتز یک درصد و برای نمونه گیری از پرزهای جفت ۳ درصد احتمال سقط و آسیب به جنین وجود دارد.