شرکت ایران مایه تبریز

سرمایه‌گذار خارجی کارخانه را بست و کارگران را اخراج کرد
مصیبتِ کارگران ایران مایه تبریز

سرمایه‌گذار خارجی کارخانه را بست و کارگران را اخراج کرد

تعدادی از کارگران شرکت ایران مایه تبریز از تعطیلی این کارخانه خبر دادند و گفتند: کارخانه‌ی ایران مایه که متعلق به یک سرمایه‌دار ترکیه‌ای است، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تعطیل شده است.