شهرستانها

تحول فرهنگی، رمز موفقیت و پیشرفت در کشور است

تحول فرهنگی، رمز موفقیت و پیشرفت در کشور است

امام جمعه اهر رمز موفقیت، پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور را تحول فرهنگی برشمرد.