شهرک سازان

کوتاهی شهرک سازان مراغه‌ ای در مدرسه سازی

کوتاهی شهرک سازان مراغه‌ ای در مدرسه سازی

تعاونی‌های مسکن و شهرک سازان مراغه ای در اجرای ماده ۱۸ قانون شوراهای آموزش و پرورش کوتاهی کرده اند.