شهیدان الهوردی‌زاده

پدر شهیدان «الهوردی‌زاده» به فرزندان شهیدش پیوست
خبر

پدر شهیدان «الهوردی‌زاده» به فرزندان شهیدش پیوست

حاج علی اصغر الهوردی‌زاده، پدر شهیدان «محمود و احمد الهوردی‌زاده» به فرزندان شهیدش پیوست.