صنعت بیمه

دیدار مدیرعامل شرکت کارگزاری بیمه آینده نگر و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی

دیدار مدیرعامل شرکت کارگزاری بیمه آینده نگر و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی

بررسی ظرفیت های صنعت بیمه در طرح های توسعه ای استان و رونق تولید