عضو شورای سیاستگذاری سرباز صلح آذربایجان

استفاده از نیروی مستعد جوان راه اصلی پیشرفت کشور است
عضو شورای سیاستگذاری سرباز صلح آذربایجان :

استفاده از نیروی مستعد جوان راه اصلی پیشرفت کشور است

عضو شورای سیاستگذاری سرباز صلح آذربایجان گفت: نیروی مستعد جوان راه اصلی پیشرفت کشور است و به همین خاطر مقام معظم رهبری، جوانان را خطاب قرار می‌دهند و برای تحقق شعار امسال هم جوانان می توانند پیشرو باشند.