فشار خون مغز سالمندی

ارتباط فشارخون بالا در میانسالی و افزایش آسیب مغزی در سنین بالاتر

ارتباط فشارخون بالا در میانسالی و افزایش آسیب مغزی در سنین بالاتر

مطالعه جدید نشان می دهد فشارخون بالاتر از حدنرمال با آسیب مغزی گسترده تر در افراد مسن مرتبط است.