فضانوردان پیری سرطان

تاثیر سفرهای فضایی بر سلامت فضانوردان

تاثیر سفرهای فضایی بر سلامت فضانوردان

یافته های جدید نشان می دهد فشار اکسایشی مزمن در طول سفر فضایی بر طول تلومرها تاثیر دارد.