قدردانی

قدردانی از روسای بیمارستانهای آذربایجان شرقی
در مقابله با کرونا؛

قدردانی از روسای بیمارستانهای آذربایجان شرقی

در مراسمی از تلاش‌ها و زحمات روسای بیمارستانهای آذربایجان شرقی در مقابله با کرونا قدردانی شد.