قطع اینترنت

مدعیان تقلب در کنکور مدرک ارائه دهند/ قطعی اینترنت کار درستی نبودمدعیان تقلب در کنکور مدرک ارائه دهند/ قطعی اینترنت کار درستی نبود مدعیان تقلب در کنکور مدرک ارائه دهند/ قطعی اینترنت کار درستی نبود
حاجی‌پور:

مدعیان تقلب در کنکور مدرک ارائه دهند/ قطعی اینترنت کار درستی نبودمدعیان تقلب در کنکور مدرک ارائه دهند/ قطعی اینترنت کار درستی نبود مدعیان تقلب در کنکور مدرک ارائه دهند/ قطعی اینترنت کار درستی نبود

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: اگر اسناد و مدارکی دال بر اینکه در کنکور هفته گذشته تقلب شده است وجود دارد، باید این اسناد به سازمان سنجش یا به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه شود.