لبخند تزریق واکسن استرس

لبخند زدن موجب کاهش درد آمپول می شود

لبخند زدن موجب کاهش درد آمپول می شود

نتایج یک مطالعه نشان داده است که لبخند زدن می تواند احساس درد ناشی از تزریق سوزن آمپول را کاهش دهد.