متوسطه دوم

تشریح ضرایب سوابق تحصیلی برای دیپلمه های نظام جدید و قدیم
با کنکور متفاوت ۱۴۰۲؛

تشریح ضرایب سوابق تحصیلی برای دیپلمه های نظام جدید و قدیم

سوابق تحصیلی با ۴۰ درصد تاثیر قطعی در کنکور ۱۴۰۲ از اهمیت زیادی برخوردار است. ضرایب سوابق تحصیلی برای دیپلمه های نظام جدید و قدیم متفاوت است و داوطلبان باید به آن توجه کنند.