مجموعه فرهنگی تاریخی

تملک سنگر مشروطه‌خواهان، از خانه ستارخان تا خانه باقرخان

تملک سنگر مشروطه‌خواهان، از خانه ستارخان تا خانه باقرخان

تملک و بازآفرینی خانه تاریخی باقرخان به عنوان اثر ثبت شده ملی و فضای پیرامون آن، مجموعه فرهنگی تاریخی جدیدی برای حضور گردشگردان داخلی و خارجی در شهر فراهم خواهد کرد که در کنار خانه ستارخان که در دست تملک است، دو مجموعه تاریخی و فرهنگی جدید به شهر اضافه می‌شود.