محسن فرهادی پروتکل‌های بهداشتی ویروس کرونا

نگران گسترش انتقال ویروس در فضاهای سربسته هستیم

نگران گسترش انتقال ویروس در فضاهای سربسته هستیم

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، نسبت به گسترش انتقال ویروس کرونا در محیط های سربسته هشدار داد.