محمدرضا ظفرقندی سازمان نظام پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

واکنش ظفرقندی به حاشیه های وزارت بهداشت

واکنش ظفرقندی به حاشیه های وزارت بهداشت

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، نسبت به بروز حاشیه های اخیر در وزارت بهداشت، واکنش نشان داد.