محمود احمدی‌نژاد

شما چند نفر از ایران تشریف ببرید تا ۸۵ میلیون نفر راحت شوند!

شما چند نفر از ایران تشریف ببرید تا ۸۵ میلیون نفر راحت شوند!

محمود احمدی‌نژاد گفت: خودبرتربینی کار را بجایی می‌رساند که یک عده قلیلی باورشان می‌شود که مالک مملکت هستند.