مدرسه عالی شهید مطهری

شناخت و رفع نیازهای جامعه اصلی‌ترین ماموریت حوزه و دانشگاه است
رئیس جمهور:

شناخت و رفع نیازهای جامعه اصلی‌ترین ماموریت حوزه و دانشگاه است

رئیس جمهور با اشاره به اینکه شناخت و رفع نیازهای جامعه انسانی معاصر اصلی‌ترین ماموریت حوزه و دانشگاه است، گفت: روشنفکر واقعی به موقع مخاطرات را شناسایی و هشدارهای لازم را ارائه می‌دهد.