مدیر آموزش دانشگاه نبی اکرم(ص)

ثبت نام ورودی های جدید دانشگاه نبی اکرم(ص) غیر حضوری خواهد بود

ثبت نام ورودی های جدید دانشگاه نبی اکرم(ص) غیر حضوری خواهد بود

مدیر آموزش دانشگاه نبی اکرم(ص) از غیر حضوری بودن ثبت نام دانشجویان نوورود این دانشگاه خبر داد