مردانی‌ آذری

خانواده مردانی‌آذری افتخار تبریز و آذربایجان است
شهردار تبریز:

خانواده مردانی‌آذری افتخار تبریز و آذربایجان است

شهردار تبریز گفت: امروز خانواده مردانی‌ آذری افتخار آذربایجان و تبریز و مردم این منطقه شده است.