مرز خروجی

تعیین مرز خروجی در اختیار راننده نیست!
"تبریزمن" تشکیل صف های کیلومتری کامیون ها در مرز ایران و ترکیه را بررسی می کند؛

تعیین مرز خروجی در اختیار راننده نیست!

فعالان صنعت حمل و نقل می گویند بارها از وزارت صمت خواسته ایم هنگام ثبت سفارش، تعیین مرز خروجی به جای صاحب بار، در اختیار راننده باشد تا بتواند مرزهای خلوت تر را انتخاب کند اما گوش شنوایی نیست!