مسعود بنابیان

نوسازی و بازسازی صنایع در حد شعار باقیمانده است

نوسازی و بازسازی صنایع در حد شعار باقیمانده است

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز گفت: موضوع نوسازی و بازسازی صنایع در کشور همواره در حد شعار باقیمانده است اما این اقدام سازمان نوسازی صنایع می.تواند تحولی بزرگ در این عرصه بیافریند.

عضو اتاق بازرگانی تبریز: مشکلات سیستماتیک وزارت صمت ربطی به وزیر ندارد

عضو اتاق بازرگانی تبریز: مشکلات سیستماتیک وزارت صمت ربطی به وزیر ندارد

- عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز گفت: اگر چه اوضاع صنعت و معدن در کشور مناسب نیست، اما این مشکل سیستماتیک بوده و ربطی به وزیر ندارد.