مشگین شهر

جنگل‌های کشور به چند نوع آفت آلوده شده‌اند
مدیرکل حفاظت و حمایت سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور:

جنگل‌های کشور به چند نوع آفت آلوده شده‌اند

مدیرکل حفاظت و حمایت سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور گفت: جنگل‌های کشور به چند نوع آفت آلوده شده‌اند که از آن جمله جنگل‌های زاگرسی به آفت جوانه‌خوار بلوط و جنگل‌های شمال نیز به آفت ابریشم‌باف ناجور می‌باشد.