مصطفی معین سازمان نظام پزشکی جامعه پزشکی

مدیریت پاندمی کرونا نیازمند برنامه ملی است/ چالش های وزارت بهداشت

مدیریت پاندمی کرونا نیازمند برنامه ملی است/ چالش های وزارت بهداشت

رئیس شورای عالی نظام پزشکی، به تشریح وضعیت حوزه سلامت کشور در روزهای کرونایی پرداخت.