مناطق آزاد ارس

نقش مهم ارس در کریدور شرق به غرب / توسعه صادرات، محور تشکیل مناطق آزاد مشترک
در نشست تخصصی مناطق آزاد مشترک مطرح شد؛

نقش مهم ارس در کریدور شرق به غرب / توسعه صادرات، محور تشکیل مناطق آزاد مشترک

زهره بهره‌بر مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نشست تخصصی مناطق آزاد مشترک در ارس، اظهار داشت: ایجاد مناطق آزاد مشترک میان ایران و کشورهای هدف در دستور کار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد قرار دارد و ما بر تحقق این موضوع تاکید داشته و پیگیر شکل‌گیری این مناطق هستیم.

بازدید مشاور رئیس جمهور از بزرگترین مجتمع گلخانه ای خاورمیانه
تولید بیش از 24هزار تن انواع صیفی جات به روش هیدروپونیک

بازدید مشاور رئیس جمهور از بزرگترین مجتمع گلخانه ای خاورمیانه

دیدار مشاور رئیس جمهور و‌دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از منطقه آزاد ارس