نائب رئیس بانوان انجمن کونگ‌فو آزاد آذربایجان شرقی

هنرهای رزمی، راهی به سوی خودشناسی و بیان زیبایی‌ها
نائب رئیس بانوان انجمن کونگ‌فو آزاد آذربایجان شرقی مطرح کرد :

هنرهای رزمی، راهی به سوی خودشناسی و بیان زیبایی‌ها

نائب رئیس بانوان انجمن کونگ‌فو آزاد آذربایجان شرقی، هنرهای رزمی و به ویژه کونگ‌فو را راهی به سوی خودشناسی و بیان زیبایی‌ها عنوان کرد.