هتل آپارتمان شمال‌غرب

ساخت بزرگترین هتل آپارتمان برای سالمندان
همت خیر مراغه‌ای برای آرامش سالمندان

ساخت بزرگترین هتل آپارتمان برای سالمندان

خیر ۹۰ ساله مراغه‌ای با ساخت بزرگترین هتل آپارتمان شمال‌غرب برای سالمندان آسایش و آرامش ایجاد کرده است.