همایش تجلیل از کارآفرینان

تجلیل از تلاش کارآفرینان جوان در حفظ و ایجاد اشتغال و رونق کسب و کار
دبیر نخستین همایش تجلیل از کارآفرینان جوان صنعت کفش تبریز عنوان کرد:

تجلیل از تلاش کارآفرینان جوان در حفظ و ایجاد اشتغال و رونق کسب و کار

دبیر نخستین همایش تجلیل از کارآفرینان جوان صنعت کفش تبریز، گفت: تجلیل از تلاش کارآفرینان جوان در حفظ اشتغال و همچنین ایجاد اشتغال و رونق کسب و کار، هدف اصلی همایش می باشد.