واردات برنج

ممنوعیت واردات برنج تا زمان مقرر ادامه می یابد
وزیر جهاد کشاورزی:

ممنوعیت واردات برنج تا زمان مقرر ادامه می یابد

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ذخایر برنج خارجی برای عرضه به بازار کافی است، گفت: ممنوعیت واردات برنج تا زمان مقرر ادامه می یابد.